Eyðublöð

KVÖRTUN VEGNA STARFA FASTEIGNASALA

Eftirlitsnefnd fasteignasala tekur á móti kvörtunum ef kaupandi eða seljandi fasteignar, sem eigendaskipti hafa orðið að fyrir milligöngu fasteignasala, telur að fasteignasali hafi valdið sér tjóni með brotum á starfsskyldum sínum eða krafist eða fengið greidda þóknun sem hann átti ekki rétt á. Kvörtun frá kaupanda eða seljanda skal berast eftirlitsnefndinni innan árs frá því að þóknunar var krafist eða hún greidd eða frá því að þeim er kvörtun sendir varð eða mátti vera ljóst að hann varð fyrir tjóni af völdum fasteignasala.

Hægt er að senda eftirlitsnefnd fasteignasala kvörtun eftir nokkrum leiðum. Hægt er að senda kvörtun í gegnum síðuna undir liðnum Kvartanir og ábendingar eða senda kvörtun með rafrænum hætti á netfangið kvortun@enf.is. Einnig er hægt að senda skriflega kvörtun á heimilisfang nefndarinnar.

FJÁRVÖRSLUYFIRLÝSING OG STARFSÁBYRGÐARTRYGGING FASTEIGNASALA

Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. laga nr. 70/2015 skal fasteignasali skila til eftirlitsnefndar fasteignasala eigi síðar en 15. október ár hvert yfirlýsingu löggilts endurskoðanda um að meðferð hans á fjármunum viðskiptamanna hans undangengið reikningsár sé í samræmi við lögin og reglur um vörslufjárreikninga. Fasteignasali skal jafnframt fyrir 15. október ár hvert senda eftirlitsnefnd fasteignasala staðfestingu á að hann hafi í gildi fullnægjandi starfsábyrgðartryggingu, sbr. 4. og 19. gr. laga nr. 70/2015. Við innlögn starfsréttinda skal fasteignasali skila til eftirlitsnefndarinnar sambærilegri yfirlýsingu fyrir það tímabil sem viðkomandi aðili starfaði sem fasteignasali.

Eyðublað vegna fjárvörsluyfirlýsingar 2020 má nálgast hér.

Eyðublað fyrir fjárvörsluyfirlýsingu vegna innlagnar löggildingar má nálgast hér.

UMSÓKN UM STARFSHEIMILD NEMENDA SKV. 8. GR. A LAGA NR. 70/2015 OG TILKYNNING UM BREYTINGU Á ÁBYRGÐARAÐILA NEMANDA

Þrátt fyrir fyrirmæli 2. mgr. 8. gr., um að fasteignasala beri sjálfum að sinna þeim verkefnum sem löggilding hans nær til, er heimilt að fela nemendum í námi til löggildingar í sölu fasteigna og skipa sem lokið hafa einni önn með fullnægjandi meðaleinkunn og starfa sem sölumenn hjá löggiltum fasteignasala að aðstoða fasteignasala við tiltekin verkefni á fasteignasölu. Sækja þarf sérstaklega um slíka heimild til eftirlitsnefndar fasteignsala. Verði breyting á ábyrgðaraðila nemanda, s.s. ef hann skiptir um starfsstöð, skal tilkynna breytinguna til eftirlitsnefndarinnar. Takist viðkomandi nema ekki að ljúka námi innan tveggja ára frá veitingu starfsheimildar nema skv. 8. gr. a., þá telur eftirlitsnefndin að nema sé heimilt að sækja um viðbótarfrest á starfsheimild hans enda séu málefnaleg rök fyrir því.

Eyðublað fyrir umsókn um starfsheimild nemenda má nálgast hér.

Eyðublað fyrir umsókn um viðbótarfrest vegna starfsheimildar nemanda má nálgast hér.

Eyðublað fyrir tilkynningu um breytingu á ábyrgðaraðila nemanda má nálgast hér.